Ugdymo kokybės samprata

Atnaujinta

Ugdymo kokybės sampratos ir kokybės kriterijų atnaujinimas

Ugdymo kokybė – tai ugdymo tikslų pasiekimo laipsnis bei tėvų poreikių tenkinimas. Kokybės kriterijai yra sutartiniai, rodantys kokiu laipsniu, būdais ir priemonėmis įstaiga pasiekia savo tikslų, tenkina ugdytinių poreikius, padeda pasiekti mokyklinę brandą, geba valdyti procesus ir sąlygas. Ikimokyklinio ugdymo tikslas – atsižvelgiant į vaiko prigimtines galias, jo individualią patirtį, vadovaujantis raidos dėsningumais, padėti vaikui išsiugdyti savarankiškumo, sveikos gyvensenos, pozityvaus bendravimo, kūrybiškumo, aplinkos ir savo šalies pažinimo, mokėjimo mokytis pradmenis. Stebint kiekvieno vaiko unikalumą ir poreikius, užtikrinant saugią, ugdymąsi skatinančią aplinką, siekiame, kad vaikas:būtų smalsus, t. y. mokytųsi pažinti bei suprasti save ir aplinkinį pasaulį, džiaugtųsi sužinojęs kažką naujo;

  • būtų kūrybiškas, t. y. domėtųsi naujais, nežinomais dalykais, fantazuotų, improvizuotų, drąsiai kurtų;

  • mokėtų mokytis, t. y. mokytųsi žaisdamas ir stebėdamas kitus, gebėtų išsikelti mokymosi ir kitos veiklos tikslus, kūrybiškai spręstų problemas;

  • būtų sveikas ir saugus, t. y. ugdytųsi kasdieniam gyvenimui reikalingus įgūdžius, atpažintų ir įvardintų savo emocijas ir jausmus, tinkamai juos reikštų, patirtų judėjimo džiaugsmą, stiprintų sveikatą ir saugiai elgtųsi aplinkoje.

Tyrimais įrodyta, kad tikslingas profesionalus ikimokyklinis ugdymas palengvina vėlesnį mokymąsi, daro teigiamą poveikį mokymosi pasiekimams, tolesnei asmens socialinei ir emocinei raidai. Kokybiškas ikimokyklinis ugdymas padeda vėliau spręsti daugelį socialinių problemų – skurdą, nedarbą, mažina priklausomybes, gerina akademinius pasiekimus, daro teigiamą įtaką gyvenimo gerovei. Ikimokyklinio ugdymo kokybę galima vertinti keliais požiūriais: tėvų, ikimokyklinio ugdymo paslaugų teikėjo, paties vaiko, vaiko raidos, kurie būdami šiek tiek skirtingi neneigia vienas kito, daro įtaką ikimokyklinio ugdymo kokybės sampratai. Paprastai pripažįstamos dvi kokybės rūšys (tipai): struktūros kokybė ir proceso kokybė. Struktūros kokybė – tai ypatumai, kurie apibūdina ikimokyklinio ugdymo sistemą ar įstaigą: ikimokyklinio ugdymo sistemos finansavimas, prieinamumas, pedagoginio personalo kvalifikacija ir jos tobulinimas, personalo darbo sąlygos, vaikų grupės dydis, vaikų, tenkančių vienam pedagogui, skaičius, fizinė aplinka, mokymo / ugdymo planas, programa. Struktūros kokybės veiksnius papildo proceso kokybė, nusakanti, kaip ikimokyklinio ugdymo įstaiga funkcionuoja kiekvieną dieną: kaip sąveikauja vaikai, personalas ir vaikų tėvai. Apie struktūros ir proceso kokybę sprendžiama pagal tai, kokį patyrimą įgauna vaikas.

Pritarta

Mokytojų tarybos posėdis

2021-11-17 Nr. 3

Font Resize
Skip to content