Ugdymo kokybės samprata

Atnaujinta

KAUNO LOPŠELIS – DARŽELIS ,,MALŪNĖLIS“

Ikimokyklinio ugdymo kokybės samprata

Įstaigos personalas, pedagogai,

specialistai, administracija

Socialiniai partneriai

 1. Ugdymo kokybės garantai:
 • Vertinimas;
 • Įsivertinimas;
 • Akreditacija (programos, parengtos pagal nustatytus kriterijus patvirtinimas ir pripažinimas).

2 Ugdymo kokybės vertinimo kriterijai:

 • Veiklos įvairovė;
 • Lauko erdvė;
 • Bendruomenės bendravimas ir bendradarbiavimas;
 • Ugdymo(si)aplinkos saugumas;
 • Sveikatos ir saugumo užtikrinimas;
 • Geras mikroklimatas;
 • Geri materialiniai ištekliai;
 • Brandumas mokyklai;
 • Edukacinių preogramų pasiūla;
 • Įstaigų bendradarbiavimas;
 • Pedagogų dalykinė kompetencija;
 • Pedagogų kvalifikacijos kėlimas.
 1. Ugdymo kokybės palaikymas:
 • Ikimokyklinio ugdymo įstaigos veiklos tikslai ir uždaviniai;
 • Ugdymo(si) turinys:
 • Ugdymo(si) metodai ir būdai bei jų taikymas;
 • Įstaigos bendruomenės santykiai ir sąveika;
 • Tėvų įtraukimas ir bendradarbiavimas su jais;
 • Ikimokyklinio ugdymo įstaigos veiklos stebėjimas ir vertinimas.

Ugdymo turinio atnaujinimas – nuolatinis procesas.

Formavimas Įgyvendinimas

Atnaujinimas, Vertinimas, tobulinimas

Atnaujinimas ir tobulinimas yra ugdymo kokybės variklis.

 1. Ugdymo kokybės užtikrinimo kriterijai:
 • Pedagogų (personalo) kvalifikacijos kėlimas, gera savijauta ir pasitikėjimas savo jėgomis bei bendruomenės palaikymas.
 • Įstaigos ugdymo programos įgyvendinimas, taikant visapusišką vaikų ugdymą ir tenkinant įstaigų lankančių vaikų poreikius.
 • Vaikų pasiekimų ir esminių gebėjimų vertinimas.
 • Įstaigos bendruomenės glaudus ryšys bei tėvų įtraukimas į ugdymo procesą.
 • Duomenų rinkimas, tyrimų ir stebėjimų tobulinimas ir jų rezultatų analizė.
 • Pedagogų veiklos įsivertinimas (savianalizė) ir auditas įstaigoje.

Pritarta mokytojų tarybos posėdyje 2015-04-21 protokolas Nr. 2

Skip to content