1965 metais Kauno miesto liaudies švietimo skyriaus vedėjo 1965 m. birželio mėn. 08 d. įsakymu Nr. 23, Dainavos mikrorajone duris atvėrė lopšelis-darželis Nr. 66, kuriam 1994 metų vasario mėn. 09 d. Kauno miesto mero nutarimu Nr. 119 buvo suteiktas „Malūnėlio” vardas. Lopšelis-darželis „Malūnėlis” – tai bendrosios paskirties ugdymo įstaiga su sveikatos ugdymo kryptimi. Įstaigoje įgyvendinamos neformaliojo ugdymo programos. Neformaliojo  vaikų švietimo  programų paskirtis – tenkinti vaikų pažinimo, lavinimo ir saviraiškos poreikius. Lopšelyje-darželyje „Malūnėlis” ugdymo procesas organizuojamas Kauno miesto savivaldybės tarybos 2014-07-10 sprendimu Nr.T-418 patvirtinta individualia lopšelio-darželio „Malūnėlis” programa. Priešmokyklinis ugdymas organizuojamas „Bendrosios programos ir išsilavinimo standartais”, Vilnius, 2003 metai.  Įstaigoje ugdymas vyksta lietuvių kalba.

Lopšelyje-darželyje „Malūnėlis” veikia dvi lopšelio (1,5-3 m.) grupės, septynios darželio (3-6 m.) grupės ir dvi priešmokyklinio amžiaus (6-7 m.) grupės. Mūsų įstaigą lanko apie 190 vaikų. Vaikų ugdymu rūpinasi 22 pedagogai ir specialistai. Vaikams, turintiems kalbėjimo ir komunikacijos sunkumų, teikiama kvalifikuota logopedo pagalba. Vaikams, turintiems judesio ir padėties sutrikimų, teikiama kvalifikuota kūno kultūros pedagogo pagalba. Mūsų įstaigoje ypatingas dėmesys skiriamas vaikų sveikatos saugojimui ir stiprinimui. Skleidžiamos saugios ir sveikos gyvensenos idėjos. Į bendrojo ugdymo grupes integruojami vaikai, turintys judesio ir padėties, bei kalbos ir komunikacijos  sutrikimus. Efektyviai taikomas komandinis darbas su specialiųjų poreikių vaikais – specialistai, tėvai, mokytojai. Įstaigoje puoselėjamos lietuvių tautos tradicijos ir papročiai.  Organizuojamos šventės, pramogos, tėvų konferencijos, akcijos ir kt. renginiai.
Įstaiga savo veiklą grindžia Vaiko teisių konvencija, Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos švietimo  ir kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Švietimo ministerijos norminiais aktais, Kauno miesto savivaldybės tarybos sprendimais, bei lopšelio-darželio „Malūnėlis” nuostatais.

Skip to content