replica iwc watches rolex contains demand on your product. it is a wide selection of iced out audemars piguet replica that suit men and women with free shipping worldwide. best audemarspiguetwatch.to on the for the consistent expansion. swiss best https://www.franckmullerwatches.to/. best franckmuller review pushes out lots of remarkable mid- to high-end watches. https://www.movadowatch.to/ best seller. if you plan buying a high quality https://www.movadowatches.to/ you need to know detailed aspects written down by watch professionals like james. www.luxuryreplicawatch.to hilarity exceptional method. best https://www.luxurywatch.to/ review produces advanced mechanised wrist watches. we offer you swiss https://swisswatch.to.

Įstaigos taryba

Atnaujinta

Įstaigos taryba (toliau Taryba) yra aukščiausia įstaigos savivaldos institucija, telkianti ugdytinių tėvus (kitus teisėtus vaiko atstovus), pedagogus, aptarnaujantį personalą, visuomenės atstovus svarbiausiems lopšelio-darželio veiklos tikslams ir uždaviniams numatyti bei spręsti.

Pagrindinės įstaigos tarybos funkcijos

 • nustatyti lopšelio-darželio veiklos perspektyvą, pagrindines kryptis;
 • aprobuoti lopšelio-darželio programą, nuostatus, vidaus darbo tvarkos taisykles, ugdymo planą, nustatyti ugdymo organizavimo tvarką per mokslo metus;
 • tvirtinti audito išvadas, lopšelio-darželio veiklos tobulinimo planą;
 • svarstyti lopšelio-darželio pajamų ir išlaidų sąmatą, padėti planuoti lopšelio-darželio ūkinę – finansinę veiklą, lėšų paskirstymą;
 • mokytojų tarybos teikimu spręsti mokinių šalinimo iš lopšelio-darželio klausimus;
 • analizuoti lopšelio-darželio veiklą, teikti siūlymus lopšelio-darželio vadovybei;
 • aptarti siūlymus dėl ugdytinių vertinimo sistemos parinkimo, papildomo ugdymo organizavimo;
 • inicijuoti vietos bendruomenės, šeimos ir lopšelio-darželio bendradarbiavimą;
 • svarstyti ir teikti siūlymus steigėjui dėl lopšelio-darželio  reorganizavimo;
 • stabdyti kitų savivaldos institucijų ginčytinus sprendimus, kol jų teisingumą ištirs kompetentingos institucijos;
 • lopšelio-darželio taryba atsiskaito įstaigos bendruomenei.
Font Resize
Skip to content